สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 2 7 1
ป.2 3 2 5 1
ป.3 4 3 7 1
ป.4 3 4 7 1
ป.5 1 2 3 1
ป.6 3 3 6 1
อ.2 3 7 10 1
อ.3 2 7 9 1
รวม 24 30 54 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 2 7 นายกรกฎ กันติศิลป์
ป.2/1 3 2 5 นางปิยะวรรณ์ แสงทองล้วน
ป.3/1 4 3 7 นางสาวเบญจมาศ พ่วงภิญโญ
ป.4/1 3 4 7 นางสาวศิริพร ณอุโมง
ป.5/1 1 2 3 นายเรวัตร คำเมือง
ป.6/1 3 3 6 นางสาวลดาวัลย์ สิงห์แก้วทอง
อ.2/1 3 7 10 นางสาวณัฐกานต์ เครือสายด้วง
อ.3/1 2 7 9 นางสาวทิพวรรณ จันต๊ะนาเขต
รวม 24 30 54